Stödboende

Syftet med placeringen i våra stödboenden är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Placeringen i våra stödboenden innebär att den enskilde får en egen möblerad lägenhet. På våra stödboenden lägger vi mycket fokus på att varje individ har en meningsfull och fungerande sysselsättning därför har vi skapat ett stort kontaktnätverk inom olika yrkesbranscher som den enskilde kan nyttja. För att ytterligare öka förutsättningar att uppnå självständighet erbjuder vi även möjlighet till körkort.

På våra stödboenden får den placerade en kvalificerad kontaktperson som hen träffar regelbundet. Kontaktpersonen upprättar tillsammans med den enskilde en målstyrd genomförandeplan utifrån uppdraget. Vi har personal dygnet runt på våra stödboenden som den placerade alltid kan vända sig till vid behov.

Stödet kan innefatta följande:

 • Motiverande samtal (MI)
 • Praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden
 • Stöd i den dagliga livsföringen
 • Stöd till samhällsinformation
 • Stöd i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan
 • Stöd att bibehålla eller etablera sunda sociala relationer
 • Stöd till aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid
 • Stöd till fungerande skolgång eller fungerande sysselsättning
 • Stöd att planera inköp och hantera sin ekonomi

Målgrupp för stödboende kan vara:

 • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
 • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation
 • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige

För placeringsförfrågningar kontakta oss!